Nye regler for produkttilsyn på færdselsområdet
16.05.2017

De nye regler omhandler udtagning og undersøgelse i forbindelse med produkttilsyn og udspringer af en ændring i færdselsloven. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2017.

De fire ændringsbekendtgørelser vedrører produkttilsyn med hhv. styrthjelme, sikkerhedsudstyr til børn i biler, cykler og cyklers udstyr samt personligt sikkerhedsudstyr.

Ændringerne er baseret på en ændring af færdselsloven, hvorefter Færdselsstyrelsen kan fastsætte regler om udtagning af prøveeksemplarer med henblik på kontrol og undersøgelse.

Ændringerne medfører, at Færdselsstyrelsen kan udtage og undersøge hhv. styrthjelme, sikkerhedsudstyr til børn i biler, cykler og cyklers udstyr samt personligt sikkerhedsudstyr. Endvidere bliver det muligt for Færdselsstyrelsen at indhente sagkyndiges erklæringer i forbindelse med undersøgelsen. Færdselsstyrelsen kan få refunderet nødvendige udgifter forbundet med udtagelse og undersøgelse hos den erhvervsdrivende, hvis produktet ikke er i overensstemmelse med produktkravene, herunder mærkningskravene.

Endvidere er reglerne i cykelbekendtgørelsen ændret for kørsel med elektrisk drevne en-akslede køretøjer (fx Segways), så der fremover ikke vil være alderskrav forbundet hermed. Det betyder, at det fremadrettet alene vil være minimums- og maksimumsvægten, angivet af fabrikanten, der skal overholdes ved brugen af køretøjerne.

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2017.

Ændringsbekendtgørelserne har grundlag i en vedtaget ændring af færdselsloven, nemlig Lov nr. 384 af 27. april 2016 om udøvelse af markedskontrol med udstyr til køretøjer og godkendelse af prøvningsinstanser.

I spalten til højre finder du links til høringen og til de i alt fire ændringsbekendtgørelser.
Sidst opdateret: 16.05.2017