Nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet
30.05.2018

Den 1. juni 2018 træder nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet i kraft. Det sker som led i en ændring af færdselsloven, som Folketinget tidligere har vedtaget. Lovændringen betyder, at overtrædelse af reglerne på køre- og hviletidsområdet vil blive sanktioneret mere proportionelt, og at der bliver indført et nyt system for frakendelse af førerretten for de store og tunge køretøjer.

De nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet træder i kraft den 1. juni 2018.

Med de nye sanktionsregler ophæves lempelsescirkulæret (cirkulæreskrivelse nr. 9293 af den 30. marts 2007 om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet). Det betyder, at beregning af eventuelle overtrædelser fremover vil ske i forhold til de krav til pauser og køretider, der er fastsat i køre- og hviletidsforordningens artikel 7, og der vil ikke længere være generelle eller specielle tolerancegrænser på afholdte pauser. Bøderne for overskridelser af køretiden, der kan forekomme ved samspillet mellem køretid og pauser, vil fremover blive halveret. Afholdte pauser, der ikke lever op til kravene til en lovlig pause i køre- og hviletidsforordningen, vil endvidere under visse omstændigheder kunne indgå som en formildende omstændighed.

Ved lovændringen indføres endvidere en ny graduering af overtrædelser af takografforordningen og køre- og hviletidsbekendtgørelsen, som gør bødestørrelserne mere proportionale. Dette medfører, at bøder for overtrædelser, der bl.a. skyldes sjusk og forglemmelse, nedsættes. Samtidig forhøjes bøderne for de meget grove overtrædelser, som direkte har til formål at hindre effektiv kontrol, eksempelvis ved anvendelse af en falsk anordning, der kan ændre takografens registreringer. Ydermere indføres der en graduering af virksomhedernes bøder.

Der bliver samtidig indført et bødeloft på 30.000 kr. for førerens samlede bøde. Tilsvarende indføres der et bødeloft på 60.000 kr. til virksomheden pr. fører. Bødeloftet gælder ikke i de tilfælde, hvor der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Endvidere indføres der med lovændringen et nyt frakendelsessystem. Det betyder, at førerretten kun bliver frakendt til de store og tunge køretøjer, når reglerne på køre- og hviletidsområdet er overtrådt. Førerretten til almindelig bil og motorcykel bevares derfor med de nye sanktionsregler. Endelig hæves grænsen for, hvornår der skal ske betinget frakendelse for overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen fra de nuværende 30% til 40%, ligesom overtrædelse af pausereglen i køre- og hviletidsforordningens artikel 7 ikke længere kan medføre betinget frakendelse.
Kontakt
Fuldmægtig
Anders Røjkjær Pedersen
Chefkonsulent
Mette Bertelsen Haugen
Sidst opdateret: 30.05.2018