Ombyt udenlandsk kørekort

Læs om, hvornår du må køre i Danmark med et udenlandsk kørekort, hvornår det skal ombyttes til dansk kørekort, og om hvordan du ansøger om turistkørekort.

Click here for english

Hvis du har bopæl i Danmark
Reglerne om, hvorvidt du skal ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, afhænger bl.a. af, om du i kørekortmæssig henseende har bopæl i Danmark.

I kørekortmæssig henseende har du som udgangspunkt bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

Der vil ved vurderingen navnlig kunne lægges vægt på, om du kan siges at være etableret her i Danmark med et varigt hjem, om dine ejendele og din nærmeste familie (f.eks. ægtefælle og børn) befinder sig i Danmark, og om du opholder dig i Danmark, når der ses bort fra midlertidige udrejser som følge af f.eks. forretnings-, studie- eller ferierejser.

Hvis du alene opholder dig her i landet med henblik på udførelsen af et tidsbegrænset erhverv eller som led i et uddannelsesforløb og ikke har personlig tilknytning til Danmark, har du som udgangspunkt ikke bopæl i Danmark i kørekortmæssig henseende.

Det samme gælder, hvis du alene har erhvervsmæssig tilknytning til Danmark, og du har din personlige tilknytning til et andet land, som du regelmæssigt vender tilbage til.


Hvis du har udenlandsk kørekort og opholder dig midlertidigt i Danmark
Hvis du ikke har bopæl i Danmark, må du køre med dit udenlandske kørekort i Danmark i følgende tilfælde:

  1. Kørekortet er udstedt i et EU-land eller et EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein).

  2. Det er et færøsk kørekort.

  3. Det er et grønlandsk kørekort.

  4. Det er et midlertidigt kørekort, som er udstedt i Finland, Island, Norge eller Sverige.

  5. Det er et udenlandsk kørekort (der ikke er udstedt i et EU-land eller EØS-land) udfærdiget med latinske bogstaver eller ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk. Oversættelsen skal være udført af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget til det.

  6. Det er et internationalt kørekort.

Du må køre de samme køretøjer i Danmark, som du må køre i det land, hvor kørekortet er udstedt.


Hvis du har brug for turistkørekort, mens du opholder dig midlertidigt i Danmark
Hvis du ikke har bopæl i Danmark, og du ikke er i besiddelse af fornødent kørekort, kan du få udstedt et turistkørekort.

For at ansøge om et turistkørekort skal du henvende dig på en politistation med dokumentation fra dit hjemland om dit kørekort.


Hvis du har udenlandsk kørekort og har fået bopæl i Danmark
Hvis du har fået bopæl i Danmark, skal du i visse tilfælde ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Om du skal ombytte dit udenlandske kørekort, og om du inden ombytningen skal aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve, afhænger af, hvilket land/delstat der har udstedt dit kørekort. Derudover er der forskellige regler for, hvor lang tid du kan vente med at ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.


Kørekort udstedt på Færøerne, et EU-land eller EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein)
Er gyldighedsperioden på kørekortet højst 15 år for gruppe 1 kategorierne og højst 5 år for gruppe 2 kategorierne, er der ikke krav om ombytning, og du kan føre de samme køretøjer i Danmark, som du må ifølge dit gyldige kørekort fra udstedelseslandet

Det er dog en betingelse, at du opfylder de aldersbetingelser, som gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort (med visse undtagelser for kørekort fra EU- og EØS-lande).

Endvidere accepteres ikke gyldighedstider i færøske kørekort, der er længere end til indehaverens fyldte 75. år. for kørekort til køretøjer i gruppe 1 eller indehaverens fyldte 70. år for kørekort til køretøjer i gruppe 2.

Selv om der ikke er krav om ombytning, kan du søge om det, hvis du ønsker det.

Du skal som udgangspunkt ikke aflægge kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytningen.

Det bemærkes dog, at hvis dit kørekorts gyldighedsperiode er længere end 15 år – eller for gruppe 2 kategoriernes vedkommende længere end  5 år – er der krav om ombytning 2 år efter betingelsen om sædvanlig bopæl er opfyldt, hvis du fortsat vil køre motordrevet køretøj her i landet.


Kørekort udstedt på Grønland
Du har ret til at køre med dit gyldige grønlandske kørekort i op til 90 dage efter, at du har etableret bopæl i Danmark.

Det er dog en betingelse, at du opfylder de aldersbetingelser, som gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort. 

Du skal senest 90 dage efter etablering af bopæl have ombyttet dit grønlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

Du skal i den forbindelse aflægge en kontrollerende køreprøve.


Kørekort udstedt i andre lande, eller kørekort udstedt på baggrund af et sådant kørekort
Hvor længe du har ret til at køre med dit udenlandske kørekort, og om du skal aflægge en kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytning af kørekortet er afhængig af, hvilket land/delstat mv. der har udstedt dit kørekort. Der skelnes i den forbindelse mellem forskellige grupper af lande; Gruppe 1, Gruppe 2 eller øvrige lande.


Gruppe 1-lande
Hvis dit kørekort er udstedt i Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Ukraine eller Schweiz, kan du køre med dit udenlandske kørekort i 90 dage fra den dag, hvor du etablerede bopæl i Danmark.

Det er dog en betingelse, at dit udenlandske kørekort er gyldigt. Derudover skal kørekortet være udstedt med latinske bogstaver eller være ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.

Du skal desuden opfylde de aldersbetingelser, der gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort.

Når der er gået 90 dage, fra du etablerede bopæl i Danmark, skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet.

Du skal i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at du ikke har været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Du skal som udgangspunkt ikke aflægge en kontrollerende køreprøve for at få ombyttet dit kørekort til et dansk kørekort, hvis dit kørekort er udstedt i et af de pågældende lande.

Gruppe 1-ordningen er beskrevet i  Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve.


Gruppe 2-lande

Hvis dit kørekort er udstedt i et land/delstat, hvor køreuddannelsen ikke helt kan sidestilles med den danske, men hvor det generelle færdselssikkerhedsniveau er sammenligneligt med det danske, har du mulighed for at få ombyttet dit kørekort uden at aflægge kontrollerende køreprøve, hvis det pågældende land/delstat er omfattet af denne ordning (gruppe 2-ordningen).

Deltagelse i ordningen sker på baggrund af en ansøgning fra det pågældende land/delstat.

Det er landet/delstaten (eventuelt en ambassade/konsulat), der skal ansøge om at blive omfattet af gruppe 2-ordningen. Til brug for ansøgningen skal landet/delstaten benytte et særligt ansøgningsskema, hvor der skal gives oplysning om de færdselssikkerhedsmæssige forhold i det pågældende land/delstat.

Færdselsstyrelsen afgør om landet/delstaten kan deltage i gruppe 2-ordningen.

Hvis dit kørekort er udstedt i et land/delstat, der er omfattet af gruppe 2, kan du køre med dit udenlandske kørekort i 90 dage fra den dag, hvor du etablerede bopæl i Danmark. Perioden regnes fra det tidspunkt, hvor du etablerer bopæl i Danmark.

Når der er gået 90 dage, fra du etablerede bopæl i Danmark, skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet.

Det vil tillige være en betingelse for ombytning, at du i forbindelse med ansøgningen afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af din førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste 2 år, og at du afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Pr. 1. november 2014 er Singapore – som det første land – omfattet af gruppe 2-ordningen.

Pr. 1. april 2016 er USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina og Isle of Man (Øen Man) tillige omfattet af gruppe 2-ordningen.

Pr. 12. oktober 2016 er Serbien omfattet af gruppe 2-ordningen.

Hvis du ikke kan finde det relevante land/delstat i bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, kan du rette henvendelse til landet/delstaten (eventuelt ambassaden/konsulatet) for at høre, om der er ansøgt om optagelse i gruppe 2-ordningen.

 Gruppe 1-lande
 Gruppe 2-lande
 Australien Capital Territory
Singapore
 Brasilien USA
 Japan  Canada
 Kinesisk Taipei (Taiwan)
 Australien (uden ACT)
 Republikken Korea (Sydkorea)
 Chile
 Rusland  Bosnien-Herzegovina
 Ukraine  Øen Man (Isle of Man)
 Schweiz  Serbien


Gruppe 2-ordningen er beskrevet i Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve.


Generel information omkring ombytningsbekendtgørelsen nr. 203 af 04/03/2016

Annullering af ansøgning

En ansøgning om ombytning af kørekort indgivet før den 1. april 2016 kan altid trækkes tilbage. Dernæst kan man ansøge på ny, og den nye ansøgning bliver således behandlet efter den nye ombytningsbekendtgørelse. 

Ombytning af flere kørekort kategorier
Udenlandske kørekort, som tilhører enten gruppe 1 eller gruppe 2 lande, kan kun ombyttes til kategori B uden kontrollerende køreprøve. 
Hvis du har yderligere kategorier som fx kategori A eller C, og du ønsker at få disse ombyttet, skal du som udgangspunkt til en kontrollerende prøve i kategori B, og du får dermed automatisk ombyttet dine tidligere erhvervede kategorier.

Tidspunkt for ombytning
Der er ikke fastsat en bestemt frist for ombytning af dine kategorier. Hvis du eksempelvis 1 år efter ombytningen fortryder ikke at have fået kategori A ombyttet, skal du således op til en kontrollerende køreprøve i kategori B.
 
Skriftlige erklæringer
Erklæringer til underskrift forefindes hos Borgerservice.


Øvrige lande
Hvis dit kørekort er udstedt i et andet land end de ovenfor omtalte, har du ret til at køre med dit udenlandske kørekort i op til 90 dage efter, at du har etableret bopæl i Danmark.

Dette gælder dog kun, hvis dit udenlandske kørekort er gyldigt, og hvis kørekortet er udstedt med latinske bogstaver eller er ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.

Du skal desuden opfylde de aldersbetingelser, der gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort.

Du skal senest 90 dage efter etablering af bopæl have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

For at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve)


Læs mere om, hvordan du ansøger om ombytning af kørekort.
Kontakt

Administrativt Center Øst
Borgere, der bor øst for Storebælt, skal kontakte Administrativt Center Øst (ACØ):

Telefon: 43 86 15 00
Mandag, tirsdag og torsdag: 9:00 - 14:00
Onsdag: lukket
Fredag: 9:00 - 12:00

E-mail:
Sikker mail via borger.dk og virk.dk
Vejledning til sikker mail via borger.dk
Vejledning til sikker mail via virk.dk

Post:
Administrativt Center Øst
Att.: Kørekort
Postboks 199
2630 Taastrup

Bemærk, at der ikke er mulighed for personlig betjening.


Administrativt Center Vest

Borgere, der bor vest for Storebælt, skal kontakte Administrativt Center Vest (ACV):

Telefon: 96 10 14 49
Mandag - torsdag: 10:00 - 15:00, kørekort dog 10:00-13:00
Onsdag: lukket
Fredag: 10:00 - 13:00

E-mail:
Sikker mail via borger.dk og virk.dk
Vejledning til sikker mail via borger.dk
Vejledning til sikker mail via virk.dk

Post:
Administrativt Center Vest
Att.: Kørekort
Postbox 1290
Brogårdsvej 1
7500 Holstebro

Bemærk, at der ikke er mulighed for personlig betjening.

Sidst opdateret: 15.08.2017